top of page

I FOCUS

Fysiska aktivitetsytor behöver inte bara vara idrottsplatser eller gym!

Vår medvetenhet om betydelsen av vår fysiska aktivitet och hälsa blir allt bättre.Sveriges idrottsrörelse är en av världens främsta och den engagerar oss på olika sätt. Trots det visar det sig att vi svenskar tillhör de mest stillasittande folken i världen.

 

Det är direkt motsägelsefulla mönster som bottnar i våra livsstilar. Samhället, kommuner, landsting, skola, vårt umgänge och föreningsliv har naturligtvis stor betydelse i vår fysiska och sociala hälsa. 3P arkitektur ser viktiga sammanband i hur vi för våra liv. Vi ser vikten av samhällsbyggandets inverkan och påverkan för fysisk och social hälsa. 

 

Miljöer som bjuder in till möten, rekreation och samvaro måste få bättre plats i våra urbana miljöer. De bidrar starkt till ett öppet och levande samhälle. I våra stads- och bostadsområden, och framför allt ihop med våra skolor ska det finnas mötesplatser som innehåller dessa miljöer. Du ska inte behöva vara hänvisad till organiserade fysiska aktiviteter för att utöva din rörelse oavsett förmåga, ålder eller kön. Spontana fysiska aktivitetsytor som bjuder in till lek och rörelse för alla ska finnas i din direkta hemmiljö. Aktivitetsytorna och dess miljöer ska vara tillgängliga, attraktiva, upplysta, vänliga och förutom aktiviteter också vara en plats man gärna uppehåller sig vid för att träffas.

 

Det finns alltid risker med att till exempel enskilda eller grupper uppträder hotfullt på något sätt om vi inte utvecklar eller underhåller ytorna eller andra allmänna stadsrum. Ger vi inte tillräckligt bra plats och innehåll för dessa ytor och mötesplatser i våra livsmiljöer får vi andra betydande negativa konsekvenser som belastar vårt samhälle i stället för att utveckla den samma.

VART TOG DEN SPONTANA RÖRELSEGLÄDJEN VÄGEN?

Tillbaka

Tidigare i focus

bottom of page